Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

رنگ‌ ضد حریق از آب و عاری از هرگونه حلال ساخته شده است و مکانیزم کف کردن این رنگ در هنگام قرار گرفتن مقابل آتش باعث شده است تا در مقابل آتش به سرعت لایه‌ای عایق را تشکیل دهد تا ساختمان را از آتش نجات دهد

رنگ‌ ضد حریق بر روی انواعی از سطوح چوبی، فلزی، بتنی و کابل‌ ها قابل استفاده می‌باشد و برای رنگ آمیزی هر سطح باید شرایطی را در نظر بگیرید

برای وقوع آتش سوزی طبیعی، سه عنصر باید وجود داشته باشند که شامل اکسیژن، حرارت و سوخت هستند. این سه عنصر را مثلث آتش می‌نامند و در اصطلاح آتش‌نشانی با هم تیمی تشکیل می‌دهند تا حداکثر خسارت ممکن را وارد کنند

با برداشتن یکی از این اجزای مثلث، تخریب تا حد زیادی کاهش می‌یابد. هنگامی که رنگ مقاوم در برابر آتش روی سطحی اعمال می‌شود، فاکتور سوخت از معادله مثلث آتش با محافظت اعمال شده حذف می‌گردد

در تماس با رنگ مقاوم در برابر آتش، گرمای ساطع شده از شعله‌ها باعث می‌شود که رنگ ضد حریق یک گاز خاموش کننده آتش را آزاد کرده که به نوبه خود مانع از توسعه کامل آتش خواهد شد

رنگ‌های ضد حریق (رنگ ضد حرارت) در زمینه ساخت و ساز معمولاً به عنوان مواد حفاظتی برای سازه‌های فولادی در شرایط آتش سوزی شناخته می‌شوند که باعث افزایش استحکام عناصر سازه می‌شوند

علاوه بر این، ترکیبات ضد حریق علاوه بر کاربرد بالا در زمینه حفاظت از مواد قابل اشتعال و حتی مواد پلاستیکی نیز استفاده می‌شوند

اگر ظاهر ساختمان برای شما اهمیت زیادی ندارد در واقع بهتر است تا از این پوشش استفاده نکنید و به جای آن با اجرای رنگ ضد حریق زیبایی ساختمان را رنگ آمیزی کنید

رنگ‌ های ضد حریق برای اسکلت فلزی ساختمان در کنار ایجاد ایمنی، زیبایی را نیز فراهم می‌کند

رنگ های ضد حریق قیمت بیشتری نسبت به پوشش های ضد حریق سیمانی و گچی دارند. رنگ های منبسط شونده ایستا پلیمر شریف نسبت به دیگر پوشش های ضد حریق قیمت بالاتری دارند

قیمت پوشش ضد حریق به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ مانند مقدار سطحی که باید با آن پوشش داد، مواد سازنده پوشش ضد حریق و همچنین عوامل دیگری نیز تاثیر گذار هستند

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe