Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Một đối tượng nhóm gồm những thành niên “choai choai” đã được bắt đầu vì giám sát 180 con gà của người dân .

Ngày 1/9 vừa qua, công an xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã điều tra và lưu giữ một nhóm thanh niên vì theo dõi. Theo biết tài khoản địa chỉ: Trong đợt kiểm tra an ninh trên địa bàn xã vừa qua, cùng các tờ báo mất giám sát của người dân. Công an Quảng Phú khoanh vùng, xác định các vấn đề đối tượng.

https://dagacam.com/bat-giu-4-ten-trom-nhi-voi-phi-vu-trom-180-con-ga-cua-nguoi-dan/

#dagacam #dagatructiep #dagalive

https://www.youtube.com/watch?v=ZEUXPMshdl4

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe