in

Kronik prostatit özür oranı

Halk arasında prostat ve hastalıkları ile ilgili oldukça farklı düzeylerde vebazıları ciddi anlamda hatalı bir takım bilgiler vardır. Bu nedenle ana hatlarıyla prostat ve hastalıkları hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir.

Prostat esas olarak üreme sistemi organıdır, başka bir anomali yoksayenidoğan tüm erkek çocuklarında mevcuttur, sonradan oluşmaz. İdrar kesesinin hemen çıkışında yerleşmiştir. Yaklaşık olarak çapı 4 cm, ağırlığı 20 gr kadardır. Prostat salgıları erkek üreme hücresi olan spermin kadın üreme yollarında canlı kalmasını sağlar.

Kronik Prostatit ve Tedavisi – https://bit.ly/3iBCxSN

Kronik prostatit özür oranı: https://bit.ly/2ZLQ1nQ

 

Erkekte testosteron hormonu ve dihidrotestosteron hormonu prostat büyümesi ile ilgili bulunmuştur. Hadım edilmiş erkeklerde prostat büyümesi olmaz. Bu bulgudan yola çıkılarak hadım edilen erkeklerde yok olan hormonlar ve etkileri araştırılmıştır. Sonuçta testosteron ve dihidrotestosteron üzerine etki eden ilaçlar ortaya çıkarılmıştır.

Prostat dokusunda büyüme iki şekilde olur. Birincisi ve en sık rastlanan prostatın içerisinden geçen idrar kanalı yani üretrayı daralttığı büyüme şeklidir. Meydana gelen daralma idrar akımını engeller. İkinci grupta ise prostat dış kısma doğru büyür. Çok büyük hacimlere ulaştığı halde üretrada bası ve daralma meydana getirmez. Hastanın işeme ile ilgili şikayeti olmaz.

 

 

Kronik bakteriyel enfeksiyona neyin neden olduğu açık değildir. Akut bir enfeksiyon gibi üriner traktınızdaki bakterilere bağlı olabilir. Diğer nedenler mesane veya kan enfeksiyonuna bağlı olabilir. Enfeksiyon travmayı veya genellikle katater gibi bir enstrümanın üriner traktınıza sokulmasını takip edebilir. Doktorların üriner katater sonrası rutin olarak antibiyotik yazmalarını sebebi budur.

Bazen prostat bezinde kalsifiye taşlar oluşup bakterileri çekebilir. Nadire enfeksiyon bakterilerin toplanacağı bir alana neden olan altta yatan bir prostat strüktürel defektine bağlı olabilir.

Prostatin bu formu genellikle kroniktir çünkü enfeksiyonun temizlenmesi güçtür. Alınan antibiyotiklerin prostat dokularına yayılması uzun zaman gerektirir.

 

 

Uzun yıllardır yapılan araştırmalara rağmen, BPH’nın etioloji ve pa-togenezi tamamen açıklığa kavuşturulamamış olsa da bu konuda iki önemli faktör saptanmıştır. Bunlardan ilki testosteron ve dolayısıyla ana kaynağı olan testislerdir. İkincisi de ilerleyen yaş faktörüdür. Ergenlik öncesi kastre edilen erkeklerde klinik olarak prostatizm gö-rülmemesi veya oluşmuş belirtilerin kastrasyon sonrası gerilemesi, prostatın gelişmesi ve işlevlerinin devam etmesi için testosteron ile metabolitlerinin gerekli olduğu savını destelemektedir. BPH’nın klinik ve histopatolojik karakteristikleri 50 yaş öncesi erkeklerde çok seyrek görülürken, daha ileri yaşlarda giderek neredeyse tüm erkeklerde saptanması da yaşın bu konudaki etkisini göstermektedir. Yaşın art-masıyla birlikte hastalığın daha belirginleşme olasılığının yükselmesi, aslında yine bir hormon etkisinin yani testosteron-östrojen oranın-daki değişiklerinin olaydan sorumlu olduğunun ipuçları sayılabilir.BPH’nın mikroskopik düzeyde görülme oranı 40’lı yaşlarda % 8 iken, 50’li yaşlarda % 50 ve 80’li yaşlarda ise % 75’e yükselir. Patolo-jik oluşumun aslında 30’lu yaşlardan önce başladığı ve büyüme hızı (doubling time) 3 ile 5. dekad arasında 4.3 yıl gibi bir hızda iken, 70 yaş üstü hastalarda 100 yıla düştüğü bildirilmektedir (1).BPH’nın klinik prevalansına gelince, 6. dekatda %23, 7. dekatda %42, 8. dekatda % 71 ve 9. dekatda ise % 82’dir. 40 yaş altı erkeklerde görülme sıklığı son derece düşüktür.

 

prostat ilacı isimleri flomax

 

Deneysel çalışmalar prostatik enflamasyo-nun da kısmen de olsa hormonal etki altında olduğunu düşündürmüştür. Androjenlerde-ki düşüşün ve aynı zamanda östrojenlerdeki artışın bu olaya neden olduğu yönünde bul-gular vardır (6).Her ne kadar prostatit semptomları BPH semptomları ile sıklıkla örtüşse de, prostati-tin yaygınlığı ve nedenleri de tam anlamıyla tarif edilememiştir. Ayrıca, prostatiti BPH’dan ayırt eden faktörler çok net değildir. Prostatit öyküsü erkek popülasyonunda tüm yaşam süresince % 16 oranında saptanırken, BPH’nın belirgin olduğu erkeklerde 7.7 kat daha fazla prostatit öyküsü bulunmaktadır. Prostatizm semptomları şiddetlendikçe, BPH ve prostatit öyküsünün aynı insanda daha sıklıkla görül-mesi bunu destekler niteliktedir.

 

 

Bakterial prostatitte lokal prostatik immün sistem (LPIS) aktive olur.Akut bakterial prostatit sonrasında serum ve prostatik sıvıda bakterial antijene özgü IgG ve IgA (antikor:panzehir maddeler) görülmeye ve artmaya başlar.Uygun antibiotik tedavisini takiben bu ölçümler normal seviyelerine dönerler.

Bakterial prostatit akut evresinde PSA (prostat spesifik antijen) da farkedilir bir şekilde artar eğer rekürrens yoksa 6 haftaya kadar yavaş yavaş normal seviyelerine döner.

KP de serumda immün globilinler artmaz ama prostatik sıvıda IgA ve IgG her ikisi de artar.Uygun antibiotik tedavisi ile önce IgG birkaç ay içerisinde düşerken IgA ise 2 yıl kadar yüksek kalır.İdrar,EPS ve serumda antikorlarla kaplı bakteriler sap tanmıştır.

NBP (nonbakterial prostatit) de antijen ve oto immün prosesler nedeniyle enflamasyon gelişir. IgA ve IgM antikorları artar (mikro organizmaya spesifik olmayan).Prostat biopsilerinde antikorlara ilaveten fibrinojen ve C3 de artar.bu bulgulara göre prostatit otoimmün bir hastalık olarak da yorumlanmıştır .Bazı şartlarda self antijen PSA da olabilmekte.Sitokin ,nerve growth faktör yapımının artması gibi immünolojik ve nöroen dokrin deği şimler prostatik inflamasyonda görülebilir.Özellikle interleukin IL-10 işin içine karışabilir.Diğer interlökeinleri sayarsak IL-1β, tumor necrosis factor-α (TNF-α) . İmmüno fenotipik olaylar daha sıklıkla noninflamatuar kategory IIIB KP/kronik pelvic pain syndrome (KPPS)da görülmektedir.

 

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Loading…

0

office.com/setup

The Secrets of Penis Enlargement