Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Nếu bạn là một người đam mê cafe, thì không thể không biết tới các loại hạt như arabica, robusta hay culi … Ở Việt Nam thì nhiều người ưa chuộng thức uống được trộn giữa hai dòng hạt arabica và robusta. Tùy mỗi thương hiệu mà sẽ có tỉ lệ trộn khác nhau. Chính vì vậy mà sẽ có người hợp gu với thương hiệu này nhưng lại không thích thương hiệu khác.

Trong bài viết hôm nay, mình xin chia sẻ và giới thiệu đến bạn các loại cafe (hạt cà phê và thức uống) phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe