Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Sự hấp dẫn trực quan của một trang web đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Một trang web hấp dẫn về mặt trực quan sẽ tạo ra ấn tượng tích cực đầu tiên và thu hút sự chú ý của người dùng, tăng khả năng tương tác và chuyển đổi.

Hình ảnh được thiết kế tốt, bao gồm hình ảnh chất lượng cao, đồ họa hấp dẫn và bố cục mang tính thẩm mỹ, nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể và truyền tải tính chuyên nghiệp, đáng tin cậy và đáng tin cậy.

Những nguyên tắc then chốt trong thiết kế website để thu hút khách hàng bao gồm:

Việc tuân thủ các nguyên tắc khi thiết kế trên sẽ làm cho website của bạn trở nên thu hút và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hơn.

Tìm hiểu thêm về Các Nguyên Tắc Trong Thiết Kế Website Để Thu Hút Khách Hàng

Các dịch vụ tại Terus:

Quản trị website:

·        Mua SSL

·        Chăm sóc website

·        Đăng ký Bộ Công Thương

·        Nâng cấp hosting

·        Email doanh nghiệp

Thiết kế website:

·        Thiết kế website chuẩn Insight

·        Thiết kế website theo yêu cầu

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe