Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Tốc độ website, nó không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng mà còn là một chỉ số mà Google sử dụng để đánh giá tính thân thiện với người dùng của website. Điều này có thể ảnh hưởng đến xếp hạng website của bạn trên Google Search. 

Trải nghiệm của người dùng và lòng trung thành của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố như tốc độ website, thời gian tải và khả năng đáp ứng các yêu cầu của người dùng. Sự nhanh chóng của website ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng. 

Việc tối ưu thời gian tải website của bạn cũng ảnh hưởng đến khả năng người dùng tìm thấy website. Khi xếp hạng website, Google xem xét một số yếu tố, một trong số đó là tốc độ website. Các website có trải nghiệm người dùng tồi tệ sẽ giảm quảng cáo trong kết quả tìm kiếm của Google.  

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả SEO cũng như trải nghiệm người dùng là tối ưu tốc độ website. Một website có tốc độ tải trang nhanh sẽ làm tăng sự hài lòng của người dùng, tăng khả năng quay lại trang và cải thiện thứ hạng trong kết quả tìm kiếm. Dưới đây là 19 lời khuyên hiệu quả để tăng tốc độ website: 

 1. Sử dụng Mạng phân phối nội dung (CDN)
 2. Di chuyển website của bạn sang một máy chủ lưu trữ tốt hơn
 3. Tối ưu hóa kích thước hình ảnh trên website của bạn
 4. Giảm số lượng plugin và extension không cần thiết
 5. Giảm thiểu số lượng tệp JavaScript và CSS
 6. Sử dụng bộ nhớ đệm website
 7. Triển khai nén Gzip
 8. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu trong CMS
 9. Giảm việc sử dụng phông chữ web
 10. Phát hiện lỗi 404
 11. Giảm chuyển hướng
 12. Sử dụng kỹ thuật tìm nạp trước
 13. Thực hiện phương pháp tiếp cận ưu tiên các thiết bị di động
 14. Chọn Theme phù hợp
 15. Sử dụng Google PageSpeed
 16. Loại bỏ hoặc giảm bớt các quảng cáo trên website
 17. Sử dụng Cache Plugin
 18. Nâng cấp PHP
 19. Bật nén Brotli của Google

Nhìn chung, tốc độ tải trang là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi xây dựng và vận hành một trang web WordPress. Một trang web tải chậm không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực đến kết quả tìm kiếm và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về Cách Tối Ưu Tốc Website Hiệu Quả, Nhanh Chóng

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe