1. Visual Design

Độc đáo giống gà tre có đuôi dài gần 1 mét trên đất Bắc

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

https://daga.live/giong-ga-co-duoi-dai-nua-met/

Tại vùng đất Hà Nội có một trại gà chuyên cung cấp giống gà tre Tân Châu tuyệt đẹp cho các sư kê thích gà cảnh.

Trại gà của anh Nam hiện đang có trên dưới 300 con gà tre Tân Châu. Anh Nam cũng đã huấn luyện nhiều chú gà trở thành hàng độc – hiếm và có mức tăng giá đến một vài triệu đồng.

Độc đáo giống gà có đuôi dài nửa mét trên đất Bắc

close

Log In

Or with username:

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Login