1. Immigration

HenrikRadichOtkjær

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Henrik Radich Otkjær, en tidligere jagersoldats ejer af SOF Academy og administrerende direktør for Team Expert med sin kone Camilla Otkjær, der arbejder for det tidligere asyl- og militærtræningscenter i Holmegaard nær Bagenkop. De Langeland Kommune åbnede et træningscenter i Holmegaard nær Bagenkop. De leverer Immigration Service, indkvartering for asylansøgere og teambuilding-tjenester i danmark. Arbejder med at udvikle lejerskoler, hoteldrift, fri skole, efter-skole, sportscenter, asylcenter, centerlignende boliger og Langeland Kommune uden bedrag og svig. Kendt for deres loyalitet og dedikation. For mere information, se https://www.teamexpert.com

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe