1. Blogging

Hướng dẫn cách tính sim hợp tuổi cực dễ cho mọi người

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Mối quan hệ giữa sim và người dùng được đánh giá dựa trên hai yếu tố chính:
– Ngũ hành:
Sim hợp tuổi phải có ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp với ngũ hành bản mệnh của người dùng.
Ví dụ: Người mệnh Kim nên chọn sim có ngũ hành thuộc Thổ hoặc Kim.
– Âm dương:
Sim hợp tuổi phải có sự cân bằng âm dương. Người mệnh âm nên chọn sim vượng dương, người mệnh dương nên chọn sim vượng âm.
Ví dụ: Người mệnh Kim âm nên chọn sim có nhiều số chẵn, người mệnh Kim dương nên chọn sim có nhiều số lẻ.

Đọc thêm thông tin tại: https://xahoi.congly.vn/huong-dan-cach-tinh-sim-hop-tuoi-cuc-de-cho-moi-nguoi-289012.html

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe