Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Een loopbaan coach traject: maatwerk voor werknemers. Een loopbaan coach traject is een begeleidingstraject voor werknemers die hun baan verliezen. Dit traject wordt vaak aangeboden door werkgevers als onderdeel van een ontslagregeling. Het doel van een loopbaan coach is om werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan en het verwerken van het verlies van hun oude baan.

outplacement traject

 

iRebels

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe