1. Entertainment

Jak tworzyć dzwonki na iPhone’a

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Prawdopodobnie pobrałeś co najmniej jeden dzwonek na swój telefon komórkowy. Niektórzy pobierają więcej niż jeden. Chociaż pobieranie pojedynczego dzwonka z usługi jest całkowicie legalne, istnieją inne sposoby na uzyskanie muzyki i umieszczenie jej w telefonie komórkowym. W tym artykule omówimy dzwonkimp3, AMR i polifoniczne. W zależności od źródła, możesz pobrać więcej niż jeden na raz.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe