1. Design

Kıdem Tazminatı

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Türkiye'de kıdem tazminatı tavanı, çalışanın hizmet süresi ve son brüt ücretine bağlı olarak belirlenen bir üst sınırdır. Kıdem tazminatı tavanı, İş Kanunu'nda belirlenen bir formülle hesaplanır ve her yıl için güncellenir.

2021 yılı itibarıyla Türkiye'deki kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Tavan = (Brüt Asgari Ücret x 6) + (Brüt Asgari Ücret x 1,5 x Hizmet Yılı)

Burada, Brüt Asgari Ücret, o yıl için geçerli olan brüt asgari ücret miktarını temsil eder. Hizmet Yılı ise çalışanın hizmet süresini yıl olarak ifade eder.

Örneğin, 2021 yılında Brüt Asgari Ücret 3.577,50 TL olarak belirlenmişse ve çalışanın hizmet süresi 10 yıl ise kıdem tazminat hesaplama tavanı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Tavan = (3.577,50 x 6) + (3.577,50 x 1,5 x 10) = 21.465 TL

Bu durumda, 2021 yılında çalışanın kıdem tazminatı ödemesi yapılırken 21.465 TL'yi geçmeyecek şekilde bir üst sınır uygulanacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplama her yıl güncellenebilir, bu nedenle her yıl için güncel brüt asgari ücret ve hesaplama yöntemlerini kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, kıdem tazminatı tavanı farklı iş kolları veya özel durumlar için farklılık gösterebilir, bu yüzden ilgili yasal düzenlemeleri takip etmek önemlidir.

https://www.ilkvize.com/cezayir-vizesi/

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe