1. Business

Koroo Net

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร – การเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สาย

ปัจจุบันมีความต้องการเทคโนโลยีไร้สายเพิ่มมากขึ้น เราเตอร์ไร้สาย ตามความหมายของคำว่า “ไร้สาย” เป็นอุปกรณ์ที่ขจัดความจำเป็นในการใช้สายเคเบิลแบบใช้สายแข็งเพื่อเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลายคนพบว่าสิ่งนี้น่าสนใจที่จะใช้เพราะความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีแบบไม่ใช้สายนี้ Ubiquiti Thailand

คุณไม่คิดว่าจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องใช้สายเคเบิ้ลเป็นความคิดที่ดีหรือ? โดยไม่ต้องเดินสายไฟ บ้านหรือสำนักงานก็จะเป็นระเบียบและดูสะอาดตามากขึ้น นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผู้คนหรือธุรกิจพิจารณาใช้เราเตอร์ไร้สายเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ดังที่คำว่า ‘ไร้สาย' หมายถึง ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลหรือสายไฟที่ไม่น่าดู นอกจากนั้น ไม่จำเป็นต้องเจาะรูเพื่อซ่อนสายไฟและสายเคเบิลที่ไม่น่าดูเหล่านี้

สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่จะตัดสินใจมีเราเตอร์แบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยมักเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก บ่อยครั้ง เราจะได้ยินเกี่ยวกับการแตะการเชื่อมต่อและสัญญาณที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมาก นอกจากนี้ แฮ็กเกอร์จำนวนมากพบว่าการขโมยและเจาะข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย Ubiquiti Distributor Thailand

แม้ว่าไวร์เลสเราเตอร์จะอำนวยความสะดวกได้บ้าง เนื่องจากความจริงที่ว่าสามารถแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อด้วยสายไฟหรือสายเคเบิลก็ตาม ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มักจะกังวลเกี่ยวกับรหัสผ่านและแบนด์วิธที่จะถูกแฮ็ก หากข้อเท็จจริงนี้เป็นสิ่งที่กวนใจคุณเกือบตลอดเวลา คุณก็ควรหันไปใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายแทน

เมื่อคุณลองคิดดูจริงๆ ทุกวันนี้ไม่มีสิ่งที่ปลอดภัย แม้แต่การเชื่อมต่อแบบมีสายก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การเชื่อมต่อแบบมีสายถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแบบไร้สาย ตัวแทนจำหน่าย Ubiquiti

สรุปได้ว่า การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายอาจมีความปลอดภัยน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เครือข่ายแบบใช้สายจะไม่รับประกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น หากคุณต้องการความสะดวกสบายในการใช้เราเตอร์ไร้สาย คุณสามารถดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้บางส่วนรวมถึงการใช้ไฟร์วอลล์ การเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น กำหนดค่าการเข้ารหัส ฯลฯ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe