1. Blogging

Lá số lấy chồng nước ngoài

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Lá số lấy chồng nước ngoài là một trong những phân tích được thực hiện dựa trên lá số tử vi của người phụ nữ, để xác định khả năng lấy chồng nước ngoài và mối quan hệ hôn nhân trong tương lai. Để phân tích lá số tử vi về khả năng lấy chồng nước ngoài, thầy bói sẽ xem xét những yếu tố như các sao chiếu mệnh liên quan đến tình duyên, cung hoàng đạo chiếm ưu thế, các hành địa chiếu mệnh, vị trí sao Thiên đức, Thái Âm, Thiên tài, Thiên ẩm và các yếu tố khác.

Xem thêm thông tin tại: https://www.youtube.com/watch?v=Qff79fGspxw

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe