Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Ngày 25-8, hồ sơ dịch vụ và bảo tàng tiền tệ 2 được Công an tỉnh Long An kết thúc và chuyển cho VKSND cùng cấp tiếp tục khởi tạo.

Hai thanh niên làm tiền để qua Campuchia chơi đá gà

Trước đó, 2 đối tượng là Lê Minh Khương (SN 1990; ngụ ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa), Võ Minh Mẫn (SN 1995; ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) ). bị công an thị xã Kiến Tường bắt tội “Làm, bảo tàng tiền giả” tại một phòng trọ thuộc TX. Kiến Tường.

Các bác sĩ cho biết:Hai thanh niên làm tiền để qua Campuchia chơi đá gà

Sau khi được bắt, cả 2 đều khai nhận thiếu nợ, cùng một người viết tiền. Mang sang Campuchia chơi đá gà cựa sắt , lấy tiền trả nợ.

Công an tỉnh Long An đã quyết định công việc khởi tạo và bảo tàng tiền tệ đối với Khương và Mẫn.

Long An – Hai thanh niên làm giả tiền để qua Campuchia chơi đá gà

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe