1. Education

Matematik Özel Ders

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Matematik neden zor öğreniliyor? Matematik başarısının düşük olmasında hem ailevi, hemde eğitimsel olarak birçok problem mevcut.  Bunun yanında bireysel olarak da  birçok faktör olabiliyor.

Bunları şöyle özetlersek:

 *Matematiğin hayatın bir parçası olarak değil de  düşünceyi dile getiren simge, sayı ve semboller  dünyası olarak olarak düşünülmesi

* Matematik somut değil, de soyut bir ders olarak düşünülmesi. Soyut ifadelerin somutlaştırılmasında zorluk çekilmesi.

*Matematiğin yanlış  öğretim şekli de, çok önemli  nedenlerinden biri

*Matematiği karşı olumsuz bakış açısı,asla öğrenemem düşüncesi

 * Derste öğretmen davranışlarda matematik öğretmeni olumlu yönde veya olumsuz yönde etkileyebilir.

* Ailelerin baskıcı tutumu. Yeterince çocuğunu tanımaması

Matematik başarının sağlanmasında Ailelere düşen görevler

 Matematik zor  algısı öğrenciler üzerinde baski unsuru ve hakim durumda … Ailelerde bu konuyu daha da zorlaştırmamalı. Ders başarısı düşük olan öğrencilerin   motivasyonunu başarılı olanlara göre  daha düşüktür. Bu konuda aileler öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonu artırmalı. Öncelikle üzerinde durulması gereken nokta  çocuğun kendine olan güveni getirilmeli. Ders Çalışırken ailesi tarafından desteklenmeyen öğrenciler başarı algısı düşük olmaktadır. Aileler, çocuklarını bu noktada matematik özel ders almaya teşvik edebilir.

        *Sürekli eleştirmekten kaçının.

 Devamlı  eleştirilen çocuklar, kendilerini değersiz ve guvensiz hissetmesine neden olur. Eleştirmek korkuya dönüşebilir. Bu durum  uygun kapasitesi olsa bile   çocuk  kendini gizleme yoluna gidebilir.

*Başarı öğrenciye göredir. Hedef koyarken uzmana danışın

 Başarı algısı aileye göre de değişebiliyor.  Bazen bu durumu öğrencilerin oldukça canını sıkıyor. Öğrencileri   anlamıyor. Kendinde göremediği veya eksik kaldığı noktaları çocuğunda görmek istiyor. Sık sık başarılı  olmalısın, sözü  çocuklarda motivasyonun düşmesine  sebep oluyor. Aileler  başarı grafiğini  çok yüksek,  ulaşılamayacak kadar noktaya koyarak çalışma isteğini bitiriyorlar. Her çocuğun hedefi kendine göre olmalıdır. LGS matematik özel ders için de matematikbitmistir.com tercih edilebilir.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe