Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

https://www.youtube.com/watch?v=PPxcQmnbIAE

Time qua, nhiều câu chuyện khi thấy người khác gặp nạn khiến nhiều người mất niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, mới đây đã có một câu chuyện minh chứng cho lòng tốt của con người không bao giờ biến mất trong cuộc sống.

Liên kết:  https://dagacam.com/chi-ban-trung-ga-gap-nan-nguoi-dan-nghe-an-ua-vao-giup-do/

Người ta thấy chị bán trứng gặp nạn, ai cũng có nhiệt tình giúp đỡ

#đágàcam77 #đágàthomo #đá_gà_trực_tiếp #đá_gà_cựa_sắt 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe