Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Nước mưa là một trong những nguồn nước quý giá của con người. Nó vốn là nguồn nước tinh khiết, không chứa chất khoáng hay các chất ô nhiễm khác. Bởi nó tồn tại trong không khí trước khi tiếp xúc với đất, đá hoặc các bề mặt gây ô nhiễm. Tuy nhiên, trong thời kỳ bầu khí quyển đang bị ô nhiễm ở mức đáng báo động như hiện nay, thì liệu nước mưa có sạch không chính là nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của nhiều người. Cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này qua bài viết sau nhé. https://phuonglinh185219.wixsite.com/home/post/nh%E1%BB%AFng-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%B0a-khi%E1%BA%BFn-ta-ng%C3%A3-ng%E1%BB%ADa

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe