Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Bên cạnh đó, các nguyên tố vi lượng nhữ: Coban, Crom, Đồng, Iodium, Flo rất cần thiết cho một số chức năng sinh học bên trong cơ thể như tổng hợp hormone, sản xuất enzyme, ngăn ngừa sâu răng, … Một sự cân bằng các khoáng chất trong nước bạn uống là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh, mỗi chất dinh dưỡng sẽ hỗ trợ các chức năng cơ thể quan trọng, ngoài việc cung cấp nước cho cơ thể.

Trên thực tế cho thấy, trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng phức tạp từ rác thải, nước thải sinh hoạt và hoạt động công nghiệp hay các hiện tượng thời tiết như bão lũ và việc sử dụng tràn lan các loại thuốc bảo vệ thực vật thì các nguồn nước ngầm hiện nay có nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu không được xử lý đúng cách.

https://nuocsachviet.com/nuoc-khoang-la-gi-bat-mi-cho-ban-nhung-loi-ich-thiet-thuc-cua-viec-uong-nuoc-khoang/

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe