live's articles

Tại vùng đất Hà Nội có một trại gà chuyên cung cấp giống gà tre Tân Châu tuyệt đẹp cho các sư kê thích gà cảnh.

Trại gà của anh Nam hiện đang có trên dưới 300 con gà tre Tân Châu. Anh Nam cũng đã huấn luyện nhiều chú gà trở thành hàng độc - hiếm và có mức tăng giá đến một vài triệu đồng.

https://daga.live/giong-ga-co-duoi-dai-nua-met/

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe