Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Prostat nedir?

Prostat, mesane ve penis arasında yer alan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. İdrar torbasının altında ve kalın bağırsağın yani rektumun önünde yer alır. Prostat spermi besleyen ve koruyan sıvı salgılar. Boşalma sırasında prostat bu sıvıyı üretraya sıkıştırır ve sperm ile birlikte semen olarak atılır.

Vasa deferentia (tekil: vas deferens), testislerden spinal seminal veziküllere sperm getirir. Seminal veziküller, boşalma sırasında semen sıvıya katkıda bulunur.

Prostat Hastalıkları Tedavisi https://bit.ly/3iBCxSN

Prostat iltihabı ağrıları: https://bit.ly/32ByLmR

 

Hastalık özelliği

Erkeklerde genitoüriner sistemin en yaygın ve karmaşık hastalıklarından biri, semptomları belirgin rahatsızlığa neden olan kronik prostatittir. Prostat dokusunda yoğun inflamasyonla karakterizedir. Kronik formda, hastalık 50 yıl sonra erkeklerde sıklıkla görülür. Büyük yaşta prostat adenomu oluşur.

Akut formdaki hastalık oldukça keskin bir şekilde ortaya çıkarsa ve artan semptomlarla birlikte hızla ilerlerse, kronik form kademeli bir seyir ile karakterize edilir.

Türleri nelerdir

Hastalığın belirli bir sınıflandırması vardır ve bu türlerini ayırt eder:

* bakteriyel;

* bakteriyel olmayan;

* asemptomatik.

Androloglar, prostat iltihabının tanı ve tedavisinde bu sınıflandırmaya kesinlikle uymaktadırlar. Hastalığın spesifik şeklini bilerek, doktor en etkili tedavi rejimini seçebilir.

 

 

Prostatit Teşhisi Ve Tedavisi

Yukarıda adı geçen belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayan hastalar doktora gitmek gereği duyduğunda önce hastanın hikâyesi dinlenir. Fiziki muayeneden sonra hastadan kan alınıp bazı testler yapılır. Kanda bulunan PSA oranı normalin üzerinde ise enfeksiyon ihtimaline karşı ayrıca idrar tahlilleri yapılır. İdrar yollarının ve prostatın durumunun görülebilmesi için bilgisayarlı tomografi de çekilebilir. Prostatit türü saptandıktan sonra tedaviye başlanır. Akut prostatitli ve şikâyetleri ağır olan hastalar hastaneye yatırılarak antibiyotikle tedavi edilebilir. Tedavi edilmeyen vakalarda iltihap kana karışarak daha ciddi komplikasyonlara hatta ölüme sebep olabilir. İdrar kesesini rahatlatan ve ağrı gideren ilaçlar da tedavinin bir parçasıdır.

Kronik prostatit çeşitleri de eğer bakteri nedenli ise yine antibiyotikle tedavi edilecektir. Antibiyotik tedavileri uzun sürebilir. Bakteriyel olmayan kronik prostatitlerde hastalar kas gevşeticiler, vitamin ve bazı ilaçlarla tedavi edilir. İlaçlar doktorun önerdiği doz ve sürede kullanılmalıdır. Bakteriyel nedenli olmayan kronik prostatitlerde hastanın şikâyetleri azaltılmaya çalışılır. Bu amaçla ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlardan yararlanılmaktadır. Bu tür hastalara alfa blokerler ve sakinleştiriciler de verilerek daha konforlu yaşamaları sağlanır.

 

 

Prostat aynı zamanda erkeğin ikincil sex organıdır. En önemli vazifesi ise meninin %95 ini teşkil ederek spermayı sulandırıp ejekulatın miktarını çoğaltarak döllenmeyi kolaylaştırır. Prostatik dokuda yüksek konsantras yonda çinko vardır. Çinkonun da fonksiyonel açıdan karbonik anhidraz ve karbonik dehidro genez enzimleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Çinko yetmezliklerinde de prostat küçüldüğü gözlemlenmiştir.

Prostat sıvısının özellikleri;

– Fibronilizin,

– Asit fosfotaz

– Beta glukuronidaz enzimleri tespit edilmiştir.

– Ayrıca plazmadan daha fazla miktarda Na, K, Ca ihtiva eder. Anyon bakımdan ise daha fakirdir.

– Bol sitrat bulunur.

– Bunlardan başka prostaglandinler, aminoasitler, proteinler, lipitler ve kollestrol bulunur.

– Prostatik sekresyon asiditesi pH 6,5 olup süt görünümünde özel kokusu olan bir sıvıdır.

Bilindiğüi gibi prostat ergenlikte faaliyet göstermeye başlar 25 yaşına kadar artar daha sonra faaliyetinde yavaş yavaş düşme görülür.

 

prostat iltihabı geçmiyor

 

PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ

Prostat kanserine neyin sebep olduğu belli değildir. Prostat kanserinin prostattaki bazı hücrelerin anormal hale gelmesiyle başladığı bilinmektedir. Anormal hücrelerin DNA’sındaki mutasyonlar, hücrelerin normal hücrelere göre daha hızlı büyümesine ve bölünmesine neden olur. Diğer hücreler ölünce anormal hücreler yaşamaya devam eder. Biriken anormal hücreler, yakındaki dokuları istila etmek için büyüyebilen bir tümör oluşturur. Bazı anormal hücreler de kopabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz).

 

 

Yukarıda bahsedilen şikayetleriniz varsa, bir ürolog ile görüşmeniz önerilir. İdrarınızda kan varsa veya idrar yaparken yanma ve ağrı durumunda, doktora gitmek için zaman kaybedilmemesi gerekmektedir. İleri durumlarda hasta hiç idrar yapamaz hale gelebilir ve acil müdahale gerektirir.

BPH hayatımızı nasıl etkiler?

BPH genelde yaşlandıkça daha kötüye gider. Mesanede enfeksiyon ve hasara sebep olabilir. İdrardan gelmesine sebep olabilir ve hatta böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir.

BPH’ın risk faktörleri nedir?

Yaşlanma ve ailesinde BPH öyküsü risk faktörleri arasındadır. Ayrıca obezite, hareket azlığı ve sertleşme sorunu da risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe