Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Şefkat eli insani yardım derneği kurban bağışı yapabileceğiniz bir site. İnsani yardımı, özellikle silahlı çatışma, kıtlık ve doğal afet mağdurları olmak üzere acı çeken insanlara yardım eder. Bazen bu kuruluşlara yardım dernekleri de denir. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği bu gibi sorunları ele alır ve birçok kişiye insani yardımda bulunur.

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Kurban Bağışı

Sizler de sefkateli.org.tr aracılığıyla kurban bağışı yapabilirsiniz. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, topluluklara güvenli suya erişim için su kuyusu ve açlık, gıda güvenliği ve geçim kaynaklarına çözümler sunarken yetersiz beslenen çocukların hayatlarını kurtarmak için çalışır. Dernek hayat kurtaran yoksulluğu sona erdirmeye ve sosyal adaleti sağlamaya adamıştır. Yerinden edilmiş insanlar için hayat kurtarıcı yardım ve korumayı savunur ve yerinden edilme krizlerine yönelik çözümleri teşvik eder.

İnsani yardım eyleminin temel motivasyonu, kişisel haysiyete saygı duyacak ve geri yükleyecek şekilde hayat kurtarmak ve acıları hafifletmektir. Buna göre, ister çatışma, ister şiddet, ister doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden kaynaklansın, bir krize verilecek herhangi bir yanıtın başlıca itici gücü insanlıktır. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği bu konuda kendisini misyon edinmiştir. Kurban bağışı ile ihtiyaç sahiplerine destek olarak insanların aç kalmamasını sağlamaktadır.

Bir çocuğun doğumunda, Akika kurbanı, Peygamber Muhammed'in sünnetinin bir parçası olarak yapılır. Hayvanların kurban edilmesini içerir; keçi ve koyun gibi. Genellikle bir bebeğin doğumundan sonraki yedinci günde gerçekleşir. Bu gibi adak kurbanı yardımları için Sefkateli.org.tr web sitesine giriş yapabilirsiniz.

0

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe