1. Cryptocurrency

SOLIDNA FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

 bPodstawowym profilem działalności firmy jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych i wyburzeniowych oraz wynajem maszyn budowlanych z obsługą operatorską dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Ponadto w okresie zimowym wykonujemy mechaniczne odśnieżanie terenów utwardzonych, recykling i zagospodarowanie odpadów budowlanych. Dysponujemy pełną gamą maszyn do robót ziemnych, zimowego utrzymania dróg oraz recyklingu odpadów budowlanych.

Dbając o komfort naszych klientów swoją działalność rozszerzyliśmy o sprzedaż węgla, piasku i żwiru oraz złomowanie aut i pomoc drogową. Naszym Klientom oferujemy profesjonalne wykonanie powierzonych prac przez wykwalifikowaną ekipę.

See more at :Wywoz gruzu 

0

0

0

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe