Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Như đã đề cập ở trên, phiên bản đầu tiên của Cúp Liên đoàn bóng đá Anh(FA Cup) được tổ chức vào mùa giải 1871-1872 và được tranh đấu bởi mười hai đội Anh (sau khi ba đội quyết định rút).  https://danhgianhacai.com/post/cup-fa-la-gi  #danhgianhacai #cupfa

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe