Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Khi sử dụng Internet, chúng ta đôi khi gặp phải các vấn đề với máy chủ hoặc do chính máy của chúng ta. Những sự cố này có thể xảy ra bất ngờ và có nhiều lý do.

Lỗi website là các vấn đề kỹ thuật đến từ server hoặc từ chính bạn. Mã lỗi HTTP bắt đầu bằng số “5xx” thường thể hiện lỗi server, các số “4xx” thường đến từ bạn và các số “3xx” sẽ là từ chủ website muốn điều hướng bạn. Các trình duyệt như Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Safari, Firefox, Opera và Cốc cốc thường hiển thị mã lỗi máy chủ.

Bạn có thể tự hỏi: Lỗi nào thường xảy ra trên trang web và làm thế nào để giải quyết chúng? Bài viết sau đây của Terus nói về những lỗi website phổ biến và cách khắc phục chúng.

 
Khi sử dụng website hay xây dựng website bạn có thể gặp các lỗi website gây khó chịu nhưng không biết cách xử lý như: 
  • 404 Not found
  • 401 Unauthorized Error
  • 403 Forbidden
  • 301 Moved Permanently
Những cách xử lý vấn đề này khi thiết kế website sẽ có rất nhiều cách, hãy xem ngay bài viết này để hiểu rõ hơn về các lỗi này ở bài viết: Tổng Hợp 5+ Lỗi Website Thường Gặp Khi Sử Dụng Và Cách Sửa Lỗi Nhanh Chóng, Đơn Giản

 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe