Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

https://www.youtube.com/watch?v=9FfHGkdILWg

Giá thịt gà giảm mạnh từ khoảng đầu tháng 9 đến nay; điều này làm cho nhiều hộ chăn nuôi gà thịt thua lỗ nặng. Cứ mỗi kí gà thịt bán ra, người chăn nuôi lỗ từ 3000 – 5000 đồng.

https://gachoiviet.com/tra-vinh-hang-ngan-ho-chan-nuoi-lo-nang-vi-gia-ga-thit-giam-manh/

Theo như ông Việt ước tính, để chăn nuôi với tỉ lệ chết không quá 10% và có đệm lót sinh học thì chi phí giá cả khoảng 55000 đồng/kg. Với mức giá thu mua như hiện nay, người chăn nuôi không chỉ lỗ từ 3000 – 5000 đồng mà còn chịu lỗ thêm 5% tỉ lệ gà thịt dưới 1,3kg mà thương lái không thu mua.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe