Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Nhiều hộ dân lỗ nặng vì giá gà thịt giảm mạnh

Ông Lê Văn Việt (ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) là một trong những hộ nuôi gà thua lỗ cho biết vào tháng 7, ông cho xuất chuồng khoảng 2000 con gà từ 1,3-1, 8kg / con. Giá thu mua là 65 ngàn đồng / kg, trừ đi tất cả chi phí còn lại là 40 triệu đồng.

Tuy nhiên từ đầu tháng 9, giá mua gà thịt giảm chỉ từ 50 – 52 ngàn đồng / kg. Chi phí nuôi gà khoa học, tỉ lệ hao hụt quá 10%, mức giá khoảng 55 ngàn đồng / kg. Ước tính người dân không chỉ lỗ 3 – 5 ngàn đồng / kg mà còn lỗ thêm 5% gà có trọng lượng dưới 1,3kg thương lái không thu mua.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe