Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Posiadamy 700 pojazdów ciężarowych i setki doświadczonych kierowców. Świadczony przez nas transport lądowy jest najwyższej jakości. Dbamy o czyste środowisko, dlatego cały czas inwestujemy w nowe eko-ciężarówki. Dysponujemy ośmioma rodzajami naczep m.in BDF, Tandem, Silos, Kontener morski, Plandeka oraz chłodnia. Zapraszamy do kontaktu! Więcej informacji na: https://omega-pilzno.com.pl/transport/ladowy/

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe