Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Chuỗi liên kết gà thả vườn đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai. Image this tích hợp sẵn thương hiệu, hướng dẫn địa chỉ về giống gà đen, gà mông Kim Quan.

Học viện Dân tộc cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn, Tuyên Quang đang triển khai mô hình nuôi gà thả vườn ở xã Kim Quan .. Tổng số gà được bàn giao cho dân là 3100 con với 12 hộ gia đình tham gia.

Triển khai mô hình liên kết nuôi gà thả vườn

Hộ gia đình ông Triệu Văn Đang tại thôn Làng Nhà; a in the current the option tham gia mô hình cho hay:

“Dự án này đầu tư cho gia đình là 300 con gà giống sinh sản 1 ngày tuổi. Ngoài ra, được hỗ trợ thú y, thức ăn gà nuôi trong thời gian 4 tháng. To nuôi đạt hiệu quả, những ngày qua gia đình chuẩn bị đủ điều kiện nuôi gà con, chuồng sạch sẽ ”.

Mô hình liên kết gà thả vườn ở xã Kim Quan (huyện Yên Sơn) với số lượng gà là 3100 con. Được phân chia như sau: 600 con gà giống sinh sản sẽ được giao cho 2 hộ dân. 2 hộ này sẽ được hỗ trợ thuốc thú y và thức ăn nuôi trong 4 tháng. 2500 con gà thương phẩm được giao cho 10 hộ còn lại. Trong 2 tháng sẽ được hỗ trợ thuốc thú y và thức ăn nuôi.

Ngoài ra, huyện Yên Sơn hỗ trợ giun quế giống, máy phát điện; 1 trứng ấp có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Các bộ quản lý tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo quy trình học kỹ thuật cho các thành viên tham gia. Trong quá trình áp dụng mô hình, các chuyên ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ, giám sát quá trình nuôi gà.

Các hộ dân thực hiện xây dựng chuồng trại, cho ăn và phòng bệnh đúng kỹ thuật. Mô hình này sẽ là cơ sở dữ liệu cho quá trình xây dựng thương hiệu xã Kim Quan; địa chỉ chỉ sản phẩm gà đen Kim Quan.

Tuyên Quang – Triển khai mô hình liên kết nuôi gà thả vườn

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe