1. Business

Wanneer Ben Je Analytisch?

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Analytisch vermogen is het cognitieve proces van het opsplitsen van informatie in kleinere delen om het te begrijpen. Dit proces wordt vaak gebruikt bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen.

Het vermogen om informatie te analyseren is een cruciale vaardigheid voor studenten, professionals en iedereen die succesvol wil zijn.

Degenen die goed zijn in het analyseren van informatie, kunnen snel complexe concepten begrijpen, relaties tussen verschillende stukjes gegevens zien en patronen identificeren.

De betekenis van analytisch

Analytisch verwijst naar het vermogen om een complex probleem op te splitsen in zijn samenstellende delen en te begrijpen hoe die afzonderlijke delen samenwerken om het geheel te creëren.

Het houdt ook in dat je relaties tussen verschillende elementen van het probleem kunt zien. Mensen met veel analytisch vermogen hebben vaak ook een zogeheten helicopterview.

In academische kringen wordt analytisch denken gewaardeerd om zijn vermogen om ons te helpen complexe concepten en theorieën te begrijpen.

Voorbeeld: in de vorm van een persoon (analytisch persoon)

Een analytisch persoon is iemand die complexe informatie kan opsplitsen in kleinere, beter hanteerbare stukjes.

Ze zijn in staat om het grote geheel te zien, maar hebben ook het vermogen om zich te concentreren op specifieke details.

Ze zijn vaak heel logisch en overzichtelijk en vinden het fijn om alles van tevoren te kunnen plannen.

Wat vinden personen met veel analytisch denkvermogen vaak niet fijn?

 • Plannen en beleid voor de korte termijn
 • Brandjes blussen, pleisterwerk
 • Aan de slag gaan zonder plan
 • Oplossingen geven die nergens op gebaseerd zijn
 • Ad-hoc oplossingen
 • Beslissingen nemen zonder feitenkennis

Is analytisch denkvermogen hetzelfde als kritisch denken?

Over het algemeen kan analytisch denken echter worden gezien als een proces waarbij een probleem of situatie wordt opgesplitst in zijn afzonderlijke componenten om het beter te begrijpen, terwijl kritisch denken inhoudt dat deze componenten worden beoordeeld en er een oordeel over wordt gevormd.

Analytisch denken kan dus worden gezien als een voorloper van kritisch denken en biedt de noodzakelijke basis voor het beoordelen en evalueren van informatie.

Waarom analytisch denken of analytisch vermogen zo gewaardeerd wordt

Analytisch denken wordt gewaardeerd in de academische wereld omdat het de mogelijkheid biedt om complexe problemen te onderzoeken en mogelijke oplossingen te identificeren.

Door een probleem op te splitsen in zijn samenstellende delen, kunnen analytische denkers gemakkelijker de verschillende manieren zien waarop het kan worden opgelost.

Bovendien stimuleert analytisch denken kritisch denken, wat essentieel is voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Studies hebben echter aangetoond dat slechts een klein percentage van de mensen analytisch kan denken.

Bovendien houdt analytisch denken in dat een probleem of vraagstuk in zijn samenstellende delen wordt opgesplitst en diepgaand wordt onderzocht, iets waar niet iedereen toe in staat is.

Analytisch denkvermogen vandaag de dag op de werkvloer

Nu is het werk op het gebied van data-analyse steeds belangrijker geworden en we merken een toename in de behoefte aan ‘analytische vaardigheden’ in vacatures.

Als je over deze vaardigheden beschikt, kan je kandidatuur daar baat bij hebben, vooral als je de mogelijkheid hebt om de bijbehorende vaardigheden toe te passen in de praktijk en hier enige aantoonbare ervaring mee hebt.

Mogelijke valkuilen van een analytisch persoon

 • Te lang blijven analyseren omtrent een opdracht waardoor de vaart zo erg verloren gaat dat je te sloom werkt;
 • Ook kan over analyseren leiden tot verwarring en juist slechtere keuzes. Je gaat dan teveel twijfelen en te geforceerd moeilijke dingen bedenken
 • Je bent teveel in theorie bezig wanneer je iets aanpakt en te weinig praktisch
 • Je kunt koel en afstandelijk overkomen of gevoelsarm en zelfs emotieloos
 • Beslissingen nemen kan moeilijk zijn of het hebben van voldoende daadkracht

Hoe herken je een gebrek aan analytisch vermogen?

Een gebrek aan analytische vaardigheden kun je herkennen aan:

 • Bij opdrachten kom je niet snel tot de kern of essentie, maar blijf je gefocust op bijzaken
 • Je benaderd een probleem puur praktisch en bent gericht op bijzaken
 • Logisch en systematisch denken is lastig voor jou
 • Je ziet consequenties van je keuzes niet snel in
 • Verbanden leggen vind je lastig
 • Je bent al bezig met de oplossing van iets, voordat je het probleem echt goed in kaart hebt gebracht

Kun je analytisch denkvermogen ontwikkelen?

Als je niet analytisch bent, kan het moeilijk zijn om analytische vaardigheden te ontwikkelen. Dan moet je een vaardigheid leren die niet bij je past.

Tip 1: Doe wiskundeopgaven

Tip 2: Zoek naar verbindingen

Tip 3: Speel denkspelletjes

Tip 4: Ga eens debatteren (bij een debatclub bijvoorbeeld)

Tip 5: Verbreed je basiskennis over bepaalde onderwerpen

https://www.mindsetking.nl/

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe