Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

32 bài thi của 29 thí sinh trong kỳ thi tuyển công chức dự đoán xổ số miền bắc tỉnh Phú Yên năm 2017 – 2018 bị UBND tỉnh Phú Yên hủy kết quả do có tác động nâng, hạ điểm.

 

Ngày 22-2, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã ký quyết định hủy kết quả thi đối với 32 bài thi của 29 trường hợp tham gia thi tuyển công dự đoán xổ số miền bắc chức tỉnh Phú Yên năm 2017 – 2018 theo kiến nghị của TAND tỉnh Phú Yên trong bản án ngày 26-9-2021 khi xét xử các bị cáo liên quan đến vụ lộ đề thi của kỳ thi công chức này.

 

Trong đó có 19 trường hợp trúng tuyển và 10 trường dự đoán xổ số miền bắc hợp không trúng tuyển.

 

Chiều cùng ngày, ông Trương Ngọc Tuấn – giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên – cho biết đã ký quyết định hủy quyết định tuyển dụng dự đoán xổ số miền bắc công chức với 14 trường hợp trong số 19 công chức trúng tuyển nêu trên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Ông Tuấn cho biết 5 công chức trúng tuyển trước đó đã thôi việc.

 

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, trong 2 ngày 25 và 26-9-2021, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên 18 bị cáo là các thành viên ban tổ chức, dự đoán xổ số miền bắc ban giám khảo kỳ thi làm lộ đề thi và tác động nâng, hạ điểm 29 bài thi trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017 – 2018.

 

Bản án có nội dung kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên dự đoán xổ số miền bắc hủy kết quả của 29 bài thi có tác động nâng, hạ điểm nêu trên.

 

Theo ông Tuấn, sau khi TAND tỉnh Phú Yên có kiến nghị, các sở ngành chức năng phải rà soát lại hồ sơ và một số vấn đề liên quan rồi mới tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định hủy kết quả các bài thi dự đoán xổ số miền bắc của 29 trường hợp nêu trên.

 

 

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe