Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

 

Czym jest mikrosilnik protetyczny stomatologiczny?
Mikrosilnik protetyczny to podstawowe narzędzie pracy technika. Służy między innymi do obrabiania modeli czy ich wygładzania. Kompletny mikrosilnik składa się z silnika, na którym ustawia się liczbę obrotów, czyli prędkość urządzenia oraz prostnicy, którą operuje technik w dłoni.

Mikrosilnik protetyczny – różnice w konstrukcji
Najważniejszym podziałem mikrosilników protetycznych jest różnica w konstrukcji prostnicy, a dokładniej czy prostnica posiada szczotki czy działa bez nich.

Mikrosilniki szczotkowe
Charakteryzują się tym – jak sama nazwa wskazuje – że posiadają szczotki. Jest to niewątpliwa wada, obarczona starszą technologią w porównaniu do mikrosilników bezszczotkowych. Wadą szczotek jest ich wycieranie i problem ze stykiem, czego następstwem są dość częste wymiany. Mikrosilniki szczotkowe są również wolniejsze i mają mniejszą moc. Jednak ich cena jest często co najmniej o połowę niższa, niż do podobnych mikrosilników bez szczotek.

Do czego służy mikrosilnik protetyczny ?
Mikrosilnik protetyczny to podstawowe narzędzie pracy technika dentystyczbego. Służy do obrabiania modeli czy ich wygładzania. Kompletny mikrosilnik składa się z silnika, na którym ustawia się liczbę obrotów oraz prostnicy, którą operuje technik w dłoni.

Podział mikrosliników
Ze względu na kostrukcje mikrosilniki stomatologiczne dzielimy na szczotkowe i bezszczotkowe

Szczotkowe Charakteryzują się tym że posiadają szczotki. Jest to niewątpliwa wada w stosunku do mikrosilników bezszczotkowych. Wadą szczotek jest ich wycieranie i problem ze stykiem, czego następstwem są dość częste wymiany. Mikrosilniki szczotkowe są również wolniejsze i mają mniejszą moc. Jednak ich cena jest często co najmniej o połowę niższa, niż do podobnych mikrosilników bez szczotek.

Bezszczotkowe Są skonstruowane w technologii gdzie nie potrzeba szczotek do prawidłowego działania. Daje im to przewagę nad szczotkowymi w takich kategoriach jak:
poziom hałasu,
bezawaryjność,
moc,
prędkość.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe